Informacje

i aktualności


Icon

U

Uwaga, od 20 listopada zmiana adresu. Do zobaczenia!

LATO 2024 z TUS
turnusy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne!

Zapraszamy na wakacyjne, tygodniowe turnusy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne!

czerwiec 2024

DLA KOGO: Dzieci i młodzież z trudnościami w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych, rozumienia norm i sytuacji społecznych, komunikacji z innymi, konstruktywnego radzenia sobie z emocjami oraz kształtowania pozytywnej samooceny i poczucia sprawstwa (między innymi dzieci wycofanych, nieśmiałych, dominujących, ze Spektrum Autyzmu, ADHD).

TERMINY TURNUSÓW:


Turnus I 08-12.07.2024r, 1-3 kl. SP, godz. 16:30-18:10

Turnus II 22-26.07.2024r, 4-6 kl. SP, godz. 16:30-18:10

Turnus III 05-09.08.2024r, dzieci 5-6 lat, godz. 16:30-18:10

Turnus IV 19-23.08.2024r, 1-3 kl. SP, godz. 16:30-18:10


PROGRAM: Trening Umiejętności Społecznych jest interwencją psychologiczną mającą na celu rozwój kompetencji społecznych. Jest to metoda stosowana głównie w pracy grupowej. Poprzez interakcje z rówieśnikami, pod kontrolą oraz wraz ze wsparciem terapeutów, dzieci i młodzież mają okazję do doskonalenia wielu kompetencji. Podczas zajęć będziemy pracować nad:

OSOBY PROWADZĄCE: psycholog, certyfikowany terapeuta TUS Karolina Dunaj i Mikołaj Rzońca

 • emocjami: przede wszystkim nad rozpoznawaniem, nazywaniem i interpretowaniem emocji swoich i innych; konstruktywnym radzeniem sobie z własnymi emocjami oraz emocjami innych osób
 • komunikacją interpersonalną: w szczególności zwrócimy uwagę na rozwój takich kompetencji komunikacyjnych jak inicjowanie kontaktu, prowadzenie i podtrzymanie konwersacji; ćwiczenia związane z komunikacją niewerbalną oraz jak sprawić by komunikacja była jak najbardziej efektywna
 • teorią umysłu: czyli pracą nad zauważeniem i rozumieniem perspektyw innej osoby, przewidywania i rozumienia zachowań i intencji innych
 • radzeniem sobie w sytuacjach trudnych: przede wszystkim będziemy pracować nad radzeniem sobie ze stresem oraz nad konstruktywnym rozwiązywaniem problemów
 • samoświadomością: będziemy rozwijać umiejętności mówienie o sobie, nazywania swoich cech, a także zauważania podobieństw i różnic między ludźmi, rozwijania akceptacji i tolerancji

ORGANIZATOR: COGNITO, Centrum Zdrowia Psychicznego i Rozwoju

KOSZT: 990* zł (cena za jedną osobę i jeden turnus)

*w cenie turnusu 90 min. spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców

DODATKOWE INFORMACJE:


Aby zapisać dziecko na zajęcia konieczne jest umówienie wcześniejszej konsultacji, w celu zebrania podstawowych informacji na temat funkcjonowania oraz trudności dziecka, co umożliwi wprowadzenie indywidualnych dostosowań w trakcie trwania zajęć grupowych.


Koszt jednorazowej konsultacji: 180 zł. Czas trwania konsultacji: 50 min.

W trakcie spotkania rodzice/opiekunowie dostaną do podpisania regulamin zajęć grupowych. Po odbytej konsultacji w celu potwierdzenia uczestnictwa w turnusie jest dokonanie płatności za turnus maksymalnie do 1 dnia po odbytej konsultacji na wskazany w regulaminie numer konta.

W celu uzyskania większej ilości informacji lub zapisania dziecka na turnus terapeutyczny zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.


Wakacje to bardzo dobry czas na podnoszenie kompetencji społecznych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu rozpoznawania emocji. Udział w wakacyjnym turnusie da szansę na zdobycie podstawowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych i umożliwi dzieciom kontakt z rówieśnikami.


Zajęcia prowadzone będą w sposób atrakcyjny dla dzieci. Są połączeniem dobrej zabawy ze zdobyciem wiedzy na temat niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

DLA KOGO: Dzieci i młodzież z trudnościami w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych, rozumienia norm i sytuacji społecznych, komunikacji z innymi, konstruktywnego radzenia sobie z emocjami oraz kształtowania pozytywnej samooceny i poczucia sprawstwa (między innymi dzieci wycofanych, nieśmiałych, dominujących, ze Spektrum Autyzmu, ADHD).

GRUPY: liczba osób w grupie to 5-7 osób (ilość miejsc ograniczona)

PROGRAM: Trening Umiejętności Społecznych jest interwencją psychologiczną mającą na celu rozwój kompetencji społecznych. Jest to metoda stosowana głównie w pracy grupowej. Poprzez interakcje z rówieśnikami, pod kontrolą oraz wraz ze wsparciem terapeutów, dzieci i młodzież mają okazję do doskonalenia wielu kompetencji. Podczas zajęć będziemy pracować nad:

 • emocjami: przede wszystkim nad rozpoznawaniem, nazywaniem i interpretowaniem emocji swoich i innych; konstruktywnym radzeniem sobie z własnymi emocjami oraz emocjami innych osób
 • komunikacją interpersonalną: w szczególności zwrócimy uwagę na rozwój takich kompetencji komunikacyjnych jak inicjowanie kontaktu, prowadzenie i podtrzymanie konwersacji; ćwiczenia związane z komunikacją niewerbalną oraz jak sprawić by komunikacja była jak najbardziej efektywna
 • teorią umysłu: czyli pracą nad zauważeniem i rozumieniem perspektyw innej osoby, przewidywania i rozumienia zachowań i intencji innych
 • radzeniem sobie w sytuacjach trudnych: przede wszystkim będziemy pracować nad radzeniem sobie ze stresem oraz nad konstruktywnym rozwiązywaniem problemów
 • samoświadomością: będziemy rozwijać umiejętności mówienie o sobie, nazywania swoich cech, a także zauważania podobieństw i różnic między ludźmi, rozwijania akceptacji i tolerancji

OSOBY PROWADZĄCE: zajęcia będą prowadzone przez dwie wykwalifikowane osoby (psycholog/psychoterapeuta)

Kompetencje społeczno-emocjonalne są jednym z podstawowych elementów budujących odporność psychiczną oraz dobrostan wśród dzieci i młodzieży. Okres dojrzewania odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu każdego człowieka, intensywny czas przemian fizycznych, społecznych oraz emocjonalnych niesie ze sobą ryzyko problemów natury psychicznej. Zwiększenie odporności psychicznej jest niezwykle istotne dla radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci oraz młodzież dzięki naszemu programowi, mają możliwość lepszego zrozumienia siebie, swoich bliskich oraz otaczającego ich świata.

CO: Profilaktyczny program rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dla dzieci i młodzieży

DLA KOGO: Młodzieży, chcącej zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą lepszego radzenia sobie ze stresem i lękiem.

GRUPY: liczba osób w grupie to 5-7 osób (ilość miejsc ograniczona)

TERMINY TURNUSÓW:

Turnus I 08-12.07.2024r, 7-8 kl. SP, godz. 12:30-15:00

Turnus II 22-26.07.2024r, szkoła średnia, godz. 12:30-15:00

Turnus III 05-09.08.2024r, 7-8 kl. SP, godz. 12:30-15:00

Turnus IV 19-23.08.2024r, szkoła średnia, godz. 12:30-15:00

PROGRAM:

1 spotkanie | wprowadzenie do programu/integracja grupy

2-15 spotkania | realizacja podstawowych treści programu

OSOBY PROWADZĄCE: zajęcia będą prowadzone przez dwie wykwalifikowane osoby (psycholog/psychoterapeuta)

TEMATYKA: Program składa się z 4 głównych bloków tematycznych mających na celu rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych (trening uważności, pokonywanie trudności, skuteczność, inne kompetencje społeczno emocjonalne). Każdy z bloków tematycznych zawiera tematy realizowane podczas spotkań. Program bazuje na założeniach projektu międzynarodowego projektu UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention-Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers (Powszechny profilaktyczny program globalnej interwencji na rzecz odporności, wdrażany w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków).

ORGANIZATOR: COGNITO, Centrum Zdrowia Psychicznego i Rozwoju

KOSZT: 1170 zł* (cena za jedną osobę i jeden turnus)

*w cenie turnusu 90 min. spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców

DODATKOWE INFORMACJE:


Przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi, odbędzie się spotkanie informacyjno- organizacyjne dla rodziców, na którym opiekunowie otrzymają podstawowe informacje na temat zwiększania odporności psychicznej u dzieci oraz podpiszą regulamin zajęć wraz z potrzebnymi zgodami.

W celu uzyskania większej ilości informacji lub zapisania dziecka na turnus terapeutyczny zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 • TRENING UWAŻNOŚCI:
  Uważność oznacza zwracanie uwagi na to, co dzieje się w danej chwili, zarówno w nas jak i w naszym otoczeniu. Uważność (mindfulness) to nie tylko zwykła uwaga - jest ona połączona z sercem. Łączymy się z sobą i otaczającym nas światem z życzliwością i ciekawością. Powinniśmy podchodzić do życia z umysłem początkującego, tak jakbyśmy widzieli je i doświadczali po raz pierwszy, rezygnując z osądzania w takim stopniu w jakim potrafimy

Uważność (mindfulness) to świadomość wynikająca ze skupiania uwagi w sposób celowy na danej chwili, bez dokonywania ocen. Możemy świadomie podtrzymać tę uwagę, najlepiej jak potrafimy.
(Kabat-Zinn i Kabat-Zinn, 2014)

Uważność jest praktyką rozważnego skupiania uwagi, nie jest formą religii.
(Jon Kabat-Zinn).

Pokonywanie trudności to złożony proces, który można zdefiniować jako: „stałe modyfikowanie wysiłków poznawczych i behawioralnych w taki sposób, aby radzić sobie z określonymi zewnętrznymi i/lub wewnętrznymi wymaganiami ocenianymi jako bardzo wysokie lub przekraczające możliwości danej osoby”
(Lazarus & Folkman, 1984).

 • POKONYWANIE TRUDNOŚCI:
  W życiu zawsze będą Was spotykać trudne sytuacje. Aby poradzić sobie z nimi w najlepszy możliwy sposób, należy wypracować sobie odpowiednie strategie. Większość nastolatków doświadcza większego stresu, gdy uważa określoną sytuację za niebezpieczną, trudną lub bolesną, a także gdy nie ma narzędzi, by sobie z nią poradzić.

  rozwiązywanie konfliktów | modyfikacje poznawczo-behawioralne | wiedza o zdrowiu psychicznym | asertywność i strategie komunikacji
 • SKUTECZNOŚĆ:
  Trening skuteczności pomaga w kształtowaniu swojego sposobu myślenia oraz oczekiwań względem samego siebie, a także w budowaniu swojej odporności (resilience). Trening skuteczności ma na celu zwiększenie zaufania w stosunku do własnych zdolności, kształtowanie umiejętności odzyskania równowagi po niepowodzeniu/trudnych wydarzeniach, rozwijanie zdolności budowania silnej grupy, naukę wpływania na grupę i przyjmowania za nią odpowiedzialności oraz zrozumienie, że wysiłek się opłaca i jest czymś wartościowym

  poczucie własnej skuteczności | nastawienie na rozwój | odporność społeczna | odporność emocjonalna | przywództwo

Skuteczność to umiejętność osiągnięcia pożądanego lub zamierzonego rezultatu. Jest to zdolność behawioralnego działania jednostki połączona z postrzeganiem przez nią jej umiejętności działania.”
(Nugent, 2013).

 • INNE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO - EMOCJONALNE:
  Uczenie się kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL) jest to proces zdobywania fundamentalnych kompetencji do konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami intrapersonalnymi i interpersonalnymi. Badania pokazują, że SEL nie tylko poprawia wskaźnik sukcesu, ale także zwiększa zachowania prospołeczne, na przykład życzliwość, dzielenie się i empatię, polepsza nastawienie uczniów do szkoły, a także zmniejsza występowanie depresji i stresu wśród uczniów (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, i Schellinger, 2011).

  samoświadomość | samokontrola | świadomość społeczna | umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji | odpowiedzialne podejmowanie decyzji

Uczenie się kompetencji społeczno-emocjonalnych (social and emotional learning, w skrócie: SEL) definiowane jest jako proces, w którym dzieci i dorośli zdobywają i efektywnie stosują wiedzę, podejścia i umiejętności niezbędne do zrozumienia emocji i radzenia sobie z nimi, wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, czucia i okazywania empatii innym, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji.”
(Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL, b.d.).

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
- TUS rekrutacja trwa!

Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym w Centrum Cognito ruszają zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w formie Treningu Umiejętności Społecznych.


Trening Umiejętności Społecznych to interwencja psychologiczna, która opiera się na dowodach naukowych. Jej celem jest rozwijanie kompetencji pozwalających na tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.


W zależności od wieku i możliwości uczestników w trakcie zajęć kształtowane są różne umiejętności - od budowania zdolności współdziałania i zwracania uwagi na reakcje innych, zabawy na niby oraz bycia samodzielnym poprzez rozwijanie empatii, wyobraźni, rozumienia norm i zasad społecznych. Doskonalenie poszczególnych kompetencji umożliwia dzieciom i młodzieży coraz lepsze odnajdywanie się w świecie społecznym, tworzenie i podtrzymywanie relacji z innymi oraz budowanie własnej tożsamości.


Zajęcia prowadzone w małych grupach przez naszych specjalistów posiadających bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą to doskonała okazja do rozwijania kompetencji społeczno- emocjonalnych w praktyce.

aktualizacja 2024

DLA KOGO: Dzieci i młodzież z trudnościami w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych, rozumienia norm i sytuacji społecznych, komunikacji z innymi, konstruktywnego radzenia sobie z emocjami oraz kształtowania pozytywnej samooceny i poczucia sprawstwa (między innymi dzieci wycofanych, nieśmiałych, dominujących, ze Spektrum Autyzmu, ADHD).

GRUPY: liczba osób w grupie to 5-8 osób (ilość miejsc ograniczona)

TERMINY ZAJĘĆ:

AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2024


poniedziałek 18:00-19:15 (75 min) - szkoła średnia (ostatnie wolne miejsca) brak wolnych miejsc

wtorek 17:00-17:50 (50 min) - IV- VI kl (ostatnie wolne miejsca) brak wolnych miejsc

środa 18:00-18:50 (50 min) - VI-VIII kl (ostatnie wolne miejsca)

czwartek 16:30-17:30 (50 min) - wiek 4-6 lat (ostatnie wolne miejsca)

czwartek 17:30-18:30 (50 min) - I- III kl. SP (grupa w trakcie tworzenia) brak wolnych miejsc

PROGRAM: Trening Umiejętności Społecznych jest interwencją psychologiczną mającą na celu rozwój kompetencji społecznych. Jest to metoda stosowana głównie w pracy grupowej. Poprzez interakcje z rówieśnikami, pod kontrolą oraz wraz ze wsparciem terapeutów, dzieci i młodzież mają okazję do doskonalenia wielu kompetencji. Podczas zajęć będziemy pracować nad:

OSOBY PROWADZĄCE: psycholog, certyfikowany terapeuta TUS Karolina Dunaj i Mikołaj Rzońca

 • emocjami: przede wszystkim nad rozpoznawaniem, nazywaniem i interpretowaniem emocji swoich i innych; konstruktywnym radzeniem sobie z własnymi emocjami oraz emocjami innych osób
 • komunikacją interpersonalną: w szczególności zwrócimy uwagę na rozwój takich kompetencji komunikacyjnych jak inicjowanie kontaktu, prowadzenie i podtrzymanie konwersacji; ćwiczenia związane z komunikacją niewerbalną oraz jak sprawić by komunikacja była jak najbardziej efektywna
 • teorią umysłu: czyli pracą nad zauważeniem i rozumieniem perspektyw innej osoby, przewidywania i rozumienia zachowań i intencji innych
 • radzeniem sobie w sytuacjach trudnych: przede wszystkim będziemy pracować nad radzeniem sobie ze stresem oraz nad konstruktywnym rozwiązywaniem problemów
 • samoświadomością: będziemy rozwijać umiejętności mówienie o sobie, nazywania swoich cech, a także zauważania podobieństw i różnic między ludźmi, rozwijania akceptacji i tolerancji

ORGANIZATOR: COGNITO, Centrum Zdrowia Psychicznego i Rozwoju

KOSZT: 105 zł za jedno spotkanie (50 minut), 140 zł za jedno spotkanie (75 minut)

DODATKOWE INFORMACJE:


Aby zapisać dziecko na zajęcia konieczne jest umówienie wcześniejszej konsultacji, w celu zebrania podstawowych informacji na temat funkcjonowania oraz trudności dziecka, co umożliwi wprowadzenie indywidualnych dostosowań w trakcie trwania zajęć grupowych.


Koszt jednorazowej konsultacji 200 zł – konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy. Proszę przygotować kopie dokumentów dziecka (np. kopie opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, informacje o funkcjonowaniu dziecka od nauczyciela)


W trakcie spotkania rodzice/opiekunowie dostaną do podpisania regulamin zajęć grupowych. Po odbytej konsultacji w celu potwierdzenia uczestnictwa jest dokonanie płatności za turnus maksymalnie do 2 dni po odbytej konsultacji na wskazany w regulaminie nr konta.


* Obowiązują opłaty za każdy miesiąc z góry, oraz miesięczny okres wypowiedzenia w przypadku rezygnacji z zajęć.

* Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum czwórka dzieci. Opłata za konsultacje wstępne nie podlega zwrotowi.

W celu uzyskania większej ilości informacji lub zapisania dziecka zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

TERMINY ZAJEĆ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2024

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DOROSŁYCH
TUS - nowy nabór!

Trening Umiejętności Społecznych to interwencja psychologiczna, która opiera się na dowodach naukowych. Jej celem jest rozwijanie kompetencji pozwalających na tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

2024

DLA KOGO: Dzieci i młodzież z trudnościami w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych, rozumienia norm i sytuacji społecznych, komunikacji z innymi, konstruktywnego radzenia sobie z emocjami oraz kształtowania pozytywnej samooceny i poczucia sprawstwa (między innymi dzieci wycofanych, nieśmiałych, dominujących, ze Spektrum Autyzmu, ADHD).

GRUPY: liczba osób w grupie to 5-8 osób (ilość miejsc ograniczona)

TERMINY ZAJĘĆ:


poniedziałek 19:30- 20:50 (80 min) | dorośli (grupa w trakcie tworzenia)


PROGRAM: Trening Umiejętności Społecznych jest interwencją psychologiczną mającą na celu rozwój kompetencji społecznych. Jest to metoda stosowana głównie w pracy grupowej. Poprzez interakcje z rówieśnikami, pod kontrolą oraz wraz ze wsparciem terapeutów, dzieci i młodzież mają okazję do doskonalenia wielu kompetencji. Podczas zajęć będziemy pracować nad:

OSOBY PROWADZĄCE: psycholog, certyfikowany terapeuta TUS Karolina Dunaj i Mikołaj Rzońca

 • emocjami: przede wszystkim nad rozpoznawaniem, nazywaniem i interpretowaniem emocji swoich i innych; konstruktywnym radzeniem sobie z własnymi emocjami oraz emocjami innych osób
 • komunikacją interpersonalną: w szczególności zwrócimy uwagę na rozwój takich kompetencji komunikacyjnych jak inicjowanie kontaktu, prowadzenie i podtrzymanie konwersacji; ćwiczenia związane z komunikacją niewerbalną oraz jak sprawić by komunikacja była jak najbardziej efektywna
 • teorią umysłu: czyli pracą nad zauważeniem i rozumieniem perspektyw innej osoby, przewidywania i rozumienia zachowań i intencji innych
 • radzeniem sobie w sytuacjach trudnych: przede wszystkim będziemy pracować nad radzeniem sobie ze stresem oraz nad konstruktywnym rozwiązywaniem problemów
 • samoświadomością: będziemy rozwijać umiejętności mówienie o sobie, nazywania swoich cech, a także zauważania podobieństw i różnic między ludźmi, rozwijania akceptacji i tolerancji

ORGANIZATOR: COGNITO, Centrum Zdrowia Psychicznego i Rozwoju

KOSZT: 140zł za jedno spotkanie (80 minut)

DODATKOWE INFORMACJE:


Aby zapisać się na zajęcia konieczne jest umówienie wcześniejszej konsultacji, w celu zebrania podstawowych informacji na temat funkcjonowania oraz trudności, co umożliwi wprowadzenie indywidualnych dostosowań w trakcie trwania zajęć grupowych.


Koszt jednorazowej konsultacji 200 zł – konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy.


* Grupa ma charakter zamknięty. Na jeden moduł jest przewidziana konkretna ilość spotkań (14-16 spotkań w zależności od potrzeby grupy).

* Obowiązuje opłata za moduł z góry. Po ustaleniu z prowadzącymi istnieje możliwość rozbicia płatności na raty.

* Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum pięć osób. Opłata za konsultacje wstępne nie podlega zwrotowi.

W celu uzyskania większej ilości informacji lub zapisu zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.


CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ: Przed rozpoczęciem zajęć grupowych każdy z uczestników zapraszany jest na indywidualną konsultację. Jest to przestrzeń na omówienie trudności oraz oczekiwań, a także rozwianie wszelkich obaw i wątpliwości. Zajęcia odbywają się w małych grupach (maksymalnie 8-osobowych). Po rozpoczęciu cyklu zajęć skład grupy nie ulega zmianie - nie ma możliwości dołączania do grupy nowych osób. Stwarza to możliwość trenowania określonych umiejętności w bezpiecznej atmosferze przy jednoczesnej dbałości o potrzeby każdego uczestnika.


Uczestnicy w trakcie zajęć zdobywają wiedzę teoretyczną dotyczącą omawianych zagadnień, przede wszystkim jednak mają możliwość ćwiczenia określonych kompetencji emocjonalnych i społecznych w praktyce.


W trakcie każdych zajęć uczestnicy otrzymują materiały do pracy oraz treści podsumowujące lub rozszerzające dane zagadnienia. Nad bezpieczeństwem uczestników, realizacją wyznaczonych celów oraz wartością merytoryczną przekazywanych treści i proponowanych ćwiczeń podczas każdych zajęć czuwa dwójka trenerów.

Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych!

Trening Umiejętności Społecznych to interwencja psychologiczna, która opiera się na dowodach naukowych. Jej celem jest rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych pozwalających na tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

wrzesień 2022

Czego możesz się spodziewać?

Przed rozpoczęciem zajęć grupowych każdy z uczestników zapraszany jest na indywidualną konsultację. Jest to przestrzeń na omówienie trudności oraz oczekiwań, a także rozwianie wszelkich obaw i wątpliwości.


Zajęcia odbywają się w małych grupach (maksymalnie 8-osobowych). Po rozpoczęciu cyklu zajęć skład grupy nie ulega zmianie - nie ma możliwości dołączania do grupy nowych osób. Stwarza to możliwość trenowania określonych umiejętności w bezpiecznej atmosferze przy jednoczesnej dbałości o potrzeby każdego uczestnika.


Uczestnicy w trakcie zajęć zdobywają wiedzę teoretyczną dotyczącą omawianych zagadnień, przede wszystkim jednak mają możliwość ćwiczenia określonych kompetencji emocjonalnych i społecznych w praktyce.


W trakcie każdych zajęć uczestnicy otrzymują materiały do pracy oraz treści podsumowujące lub rozszerzające dane zagadnienia.


Nad bezpieczeństwem uczestników, realizacją wyznaczonych celów oraz wartością merytoryczną przekazywanych treści i proponowanych ćwiczeń podczas każdych zajęć czuwa dwójka trenerów.

TERMINY ZAJĘĆ:

czwartek 17:00- 18:20 (80 min) | dorośli (grupa w trakcie tworzenia)


ORGANIZATOR: COGNITO, Centrum Zdrowia Psychicznego i Rozwoju

KOSZT: 130 zł za jedno spotkanie (80 minut)

DODATKOWE INFORMACJE:


Aby zapisać dorosłego na zajęcia konieczne jest umówienie wcześniejszej konsultacji, w celu zebrania podstawowych informacji na temat funkcjonowania oraz trudności, co umożliwi wprowadzenie indywidualnych dostosowań w trakcie trwania zajęć grupowych.


Koszt jednorazowej konsultacji 170 zł – konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy.


* Grupa ma charakter zamknięty. Na jeden moduł jest przewidziana konkretna ilość spotkań (14-16 spotkań w zależności od potrzeby grupy).

* Obowiązują opłaty za każdy moduł z góry. Po ustaleniu z prowadzącymi istnieje możliwość rozbicia płatności na raty.

* Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum pięć osób. Opłata za konsultacje wstępne nie podlega zwrotowi.

Zapraszamy na wakacyjne, tygodniowe turnusy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne!

Kompetencje społeczno-emocjonalne są jednym z podstawowych elementów budujących odporność psychiczną oraz dobrostan wśród dzieci i młodzieży. Okres dojrzewania odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu każdego człowieka, intensywny czas przemian fizycznych, społecznych oraz emocjonalnych niesie ze sobą ryzyko problemów natury psychicznej. Zwiększenie odporności psychicznej jest niezwykle istotne dla radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci oraz młodzież dzięki naszemu programowi, mają możliwość lepszego zrozumienia siebie, swoich bliskich oraz otaczającego ich świata.

czerwiec 2022

CO: Profilaktyczny program rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dla dzieci i młodzieży

DLA KOGO: Dzieci i młodzież w wieku szkolnym (12-16 lat), chcące zwiększyć swój dobrostan oraz odporność psychiczną.

GRUPY: liczba osób w grupie to 5-8 osób (ilość miejsc ograniczona)

TERMINY TURNUSÓW:

Turnus I 11- 15.07.2022, w godzinach 12:30-15:00

Turnus II 18- 22.07.2022, w godzinach 12:30-15:00

PROGRAM:

1 spotkanie | wprowadzenie do programu/integracja grupy

2-15 spotkania | realizacja podstawowych treści programu

OSOBY PROWADZĄCE: psycholog, certyfikowany terapeuta TUS Karolina Dunaj i koterapeuta Mikołaj Rzońca (student V roku Psychologii)

TEMATYKA: Program składa się z 4 głównych bloków tematycznych mających na celu rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych (trening uważności, pokonywanie trudności, skuteczność, inne kompetencje społeczno emocjonalne). Każdy z bloków tematycznych zawiera tematy realizowane podczas spotkań. Program bazuje na założeniach projektu międzynarodowego projektu UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention-Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers (Powszechny profilaktyczny program globalnej interwencji na rzecz odporności, wdrażany w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków).

ORGANIZATOR: COGNITO, Centrum Zdrowia Psychicznego i Rozwoju

KOSZT: 855 zł (cena za jedną osobę i jeden turnus)
ZNIŻKA: -30 zł przy zapisie do 27.06.2022
ZNIŻKA dla klientów Centrum COGNITO -25 zł


DODATKOWE INFORMACJE:


Przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi, odbędzie się spotkanie informacyjno- organizacyjne dla rodziców, na którym opiekunowie otrzymają podstawowe informacje na temat zwiększania odporności psychicznej u dzieci oraz podpiszą regulamin zajęć wraz z potrzebnymi zgodami.

W celu uzyskania większej ilości informacji lub zapisania dziecka na turnus terapeutyczny zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 • TRENING UWAŻNOŚCI:
  Uważność oznacza zwracanie uwagi na to, co dzieje się w danej chwili, zarówno w nas jak i w naszym otoczeniu. Uważność (mindfulness) to nie tylko zwykła uwaga - jest ona połączona z sercem. Łączymy się z sobą i otaczającym nas światem z życzliwością i ciekawością. Powinniśmy podchodzić do życia z umysłem początkującego, tak jakbyśmy widzieli je i doświadczali po raz pierwszy, rezygnując z osądzania w takim stopniu w jakim potrafimy

Uważność (mindfulness) to świadomość wynikająca ze skupiania uwagi w sposób celowy na danej chwili, bez dokonywania ocen. Możemy świadomie podtrzymać tę uwagę, najlepiej jak potrafimy.
(Kabat-Zinn i Kabat-Zinn, 2014)

Uważność jest praktyką rozważnego skupiania uwagi, nie jest formą religii.
(Jon Kabat-Zinn).

Pokonywanie trudności to złożony proces, który można zdefiniować jako: „stałe modyfikowanie wysiłków poznawczych i behawioralnych w taki sposób, aby radzić sobie z określonymi zewnętrznymi i/lub wewnętrznymi wymaganiami ocenianymi jako bardzo wysokie lub przekraczające możliwości danej osoby”
(Lazarus & Folkman, 1984).

 • POKONYWANIE TRUDNOŚCI:
  W życiu zawsze będą Was spotykać trudne sytuacje. Aby poradzić sobie z nimi w najlepszy możliwy sposób, należy wypracować sobie odpowiednie strategie. Większość nastolatków doświadcza większego stresu, gdy uważa określoną sytuację za niebezpieczną, trudną lub bolesną, a także gdy nie ma narzędzi, by sobie z nią poradzić.

  rozwiązywanie konfliktów | modyfikacje poznawczo-behawioralne | wiedza o zdrowiu psychicznym | asertywność i strategie komunikacji
 • SKUTECZNOŚĆ:
  Trening skuteczności pomaga w kształtowaniu swojego sposobu myślenia oraz oczekiwań względem samego siebie, a także w budowaniu swojej odporności (resilience). Trening skuteczności ma na celu zwiększenie zaufania w stosunku do własnych zdolności, kształtowanie umiejętności odzyskania równowagi po niepowodzeniu/trudnych wydarzeniach, rozwijanie zdolności budowania silnej grupy, naukę wpływania na grupę i przyjmowania za nią odpowiedzialności oraz zrozumienie, że wysiłek się opłaca i jest czymś wartościowym

  poczucie własnej skuteczności | nastawienie na rozwój | odporność społeczna | odporność emocjonalna | przywództwo

Skuteczność to umiejętność osiągnięcia pożądanego lub zamierzonego rezultatu. Jest to zdolność behawioralnego działania jednostki połączona z postrzeganiem przez nią jej umiejętności działania.”
(Nugent, 2013).

 • INNE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO - EMOCJONALNE:
  Uczenie się kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL) jest to proces zdobywania fundamentalnych kompetencji do konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami intrapersonalnymi i interpersonalnymi. Badania pokazują, że SEL nie tylko poprawia wskaźnik sukcesu, ale także zwiększa zachowania prospołeczne, na przykład życzliwość, dzielenie się i empatię, polepsza nastawienie uczniów do szkoły, a także zmniejsza występowanie depresji i stresu wśród uczniów (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, i Schellinger, 2011).

  samoświadomość | samokontrola | świadomość społeczna | umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji | odpowiedzialne podejmowanie decyzji

Uczenie się kompetencji społeczno-emocjonalnych (social and emotional learning, w skrócie: SEL) definiowane jest jako proces, w którym dzieci i dorośli zdobywają i efektywnie stosują wiedzę, podejścia i umiejętności niezbędne do zrozumienia emocji i radzenia sobie z nimi, wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, czucia i okazywania empatii innym, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji.”
(Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL, b.d.).

Zapraszamy na wakacyjne, tygodniowe turnusy rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne!

Wakacje to bardzo dobry czas na podnoszenie kompetencji społecznych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu rozpoznawania emocji. Udział w wakacyjnym turnusie da szansę na zdobycie podstawowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych i umożliwi dzieciom kontakt z rówieśnikami. Zajęcia prowadzone będą w sposób atrakcyjny dla dzieci. Są połączeniem dobrej zabawy ze zdobyciem wiedzy na temat niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

maj 2022

DLA KOGO: Dzieci i młodzież z trudnościami w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych, rozumienia norm i sytuacji społecznych, komunikacji z innymi, konstruktywnego radzenia sobie z emocjami oraz kształtowania pozytywnej samooceny i poczucia sprawstwa (między innymi dzieci wycofanych, nieśmiałych, dominujących, ze Spektrum Autyzmu, ADHD).

GRUPY: liczba osób w grupie to 5-8 osób (ilość miejsc ograniczona)

TERMINY TURNUSÓW:

Turnus I 11- 15.07.2022, wiek dzieci: 7-10 lat, w godzinach 16:00-18:30

Turnus II 18- 22.07.2022, wiek dzieci: 11-14 lat, w godzinach 16:00-18:30

PROGRAM: Trening Umiejętności Społecznych jest interwencją psychologiczną mającą na celu rozwój kompetencji społecznych. Jest to metoda stosowana głównie w pracy grupowej. Poprzez interakcje z rówieśnikami, pod kontrolą oraz wraz ze wsparciem terapeutów, dzieci i młodzież mają okazję do doskonalenia wielu kompetencji. Podczas tygodniowych zajęć będziemy pracować nad:

OSOBY PROWADZĄCE: psycholog, certyfikowany terapeuta TUS Karolina Dunaj i Mikołaj Rzońca

 • emocjami: przede wszystkim nad rozpoznawaniem, nazywaniem i interpretowaniem emocji swoich i innych; konstruktywnym radzeniem sobie z własnymi emocjami oraz emocjami innych osób
 • komunikacją interpersonalną: w szczególności zwrócimy uwagę na rozwój takich kompetencji komunikacyjnych jak inicjowanie kontaktu, prowadzenie i podtrzymanie konwersacji; ćwiczenia związane z komunikacją niewerbalną oraz jak sprawić by komunikacja była jak najbardziej efektywna
 • teorią umysłu: czyli pracą nad zauważeniem i rozumieniem perspektyw innej osoby, przewidywania i rozumienia zachowań i intencji innych
 • radzeniem sobie w sytuacjach trudnych: przede wszystkim będziemy pracować nad radzeniem sobie ze stresem oraz nad konstruktywnym rozwiązywaniem problemów
 • samoświadomością: będziemy rozwijać umiejętności mówienie o sobie, nazywania swoich cech, a także zauważania podobieństw i różnic między ludźmi, rozwijania akceptacji i tolerancji

ORGANIZATOR: COGNITO, Centrum Zdrowia Psychicznego i Rozwoju

KOSZT: 900 zł (cena za jedną osobę i I turnus) | 60 zł za 1 h zajęć
cena dla klientów Centrum COGNITO 870 zł (cena za jedną osobę i I turnus) | 58 zł za 1 h zajęć

ZNIŻKA: -30 zł przy zapisie do 27.06.2022

DODATKOWE INFORMACJE:


Aby zapisać dziecko na zajęcia konieczne jest umówienie wcześniejszej konsultacji, w celu zebrania podstawowych informacji na temat funkcjonowania oraz trudności dziecka, co umożliwi wprowadzenie indywidualnych dostosowań w trakcie trwania zajęć grupowych.


Koszt jednorazowej konsultacji: 130 zł. Czas trwania konsultacji: 50 min.


W trakcie spotkania rodzice/opiekunowie dostaną do podpisania regulamin zajęć grupowych. Po odbytej konsultacji w celu potwierdzenia uczestnictwa w turnusie jest dokonanie płatności za turnus maksymalnie do 2 dni po odbytej konsultacji na wskazany w regulaminie nr konta.

W celu uzyskania większej ilości informacji lub zapisania dziecka na turnus terapeutyczny zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych | wolne miejsca

UWAGA! Wolne miejsca w grupie terapeutycznej TUS. Zajęcia prowadzone w małych grupach przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy do kontaktu: +48 500 689 264


Chcesz dowiedzieć się więcej o TUS? Kliknij poniższy artykuł:

TUS - o co w tym chodzi?

styczeń 2022

Nasze działania

Gabinet 30

Benefit No.1

Add a description of your offer

and key benefits. What it is and

how it helps your customer.

Add a description of your offer

and key benefits. What it is and

how it helps your customer.

Benefit No.1

Add a description of your offer

and key benefits. What it is and

how it helps your customer.

Benefit No.1

A supporting statement for your value proposition to encourage

customers to complete your CTA

Zajęcia grupowe

Doradztwo rodzicielskie

Rozwój

Pomoc interwencyjna

Konsultacje psychiatryczne

Konsultacje psychologiczne

Terapia indywidualna

Konsultacje wychowawcze

Zajęcia
grupowe

A few sentences about your

product. How it help to solve

clients' problems. It should

convince the unconvinced. No

fake quotes or photos!

Piotr Czyż

Milena Wabnic

Zespół

Współdziałamy, by pomagać. Nasz zespół tworzą psycholodzy, psychoterapeuci i lekarz psychiatra.

Karolina Dunaj

Anna Królicka-Deręgowska

słowo przewodnie/motto

zadbaj o siebie

pobierz darmowe materiały

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nec erat eget enim condimentum laoreet non vitae mi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nec erat eget enim condimentum laoreet non vitae mi. Cras elementum, lorem nec finibus

Eliza, mama Zosi

Krystyna

Krzysztof, ojciec bliźniaków

W celu ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie stosujemy pliki cookies. W ka?dym momencie mog? Pa?stwo dokona? zmiany ustawie? Pa?stwa przegl?darki internetowej i wy??czy? opcj? zapisu plików cookies.
więcej